ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΟι πτυχιούχοι της ειδικότητας "Θερμουδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης" θα είναι ικανοί να ασχοληθούν με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων σωληνώσεων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών ( με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα ) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς. Μπορούν να απασχοληθούν σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κτιρίων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες - βιοτεχνίες, τεχνικές, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων).


Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
Ύδρευση - Αποχέτευση
Σχέδιο Ειδικότητας
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Θέρμανση
Θερμικές Εγκαταστάσεις
 
3Θ+6Ε
1Θ+4Ε

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών
Θερμάνσεων
Κατασκευή & Λειτουργία Εγκαταστάσεων
Κεντρικής Θέρμανσης
Συντήρηση & Επισκευές Κεντρικής Θέρμανσης
Στοιχεία Επαγγελματικής Δραστηριότητας
Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ
 
2Θ+6Ε
 
2Θ+8Ε
 

*Θ: Θεωρία
**Σ: Σχέδιο
***Ε: Εργαστήριο