ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ


 Ο απόφοιτος αναμένεται να εκτελεί τα παρακάτω επαγγελματικά έργα:
να εφαρμόζει τις βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας. Να καλλιεργεί, συλλέγει, συσκευάζει και να πωλεί το βιολογικό προϊόν , σύμφωνα με τις Διεθνείς προδιαγραφές και την ισχύουσα Κοινοτική
νομοθεσία
 • Να αποκτήσει επαφή με την αναπτυξιακή διαδικασία της υπαίθρου και με εναλλακτικούς τρόπους ανάπτυξης που σέβονται το περιβάλλον.
 • Να αναγνωρίζει τη συμβολή του αγροτουρισμού στη διατήρηση και ανάδειξη των τοπικών πολιτισμών καθώς και στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές οργάνωσης και διαχείρισης αγροτουριστικής μονάδας
 • Να αποκτήσει επαφή με τον τομέα των αγροβιοτεχνιών και στον βασικό ρόλο στην συμπλήρωση - ενίσχυση των γεωργικών εισοδημάτων.
 • Να έχει βασικές γνώσεις για την εγκατάσταση λειτουργία και συντήρηση των αγροβιοτεχνών.
 • Να αποκτήσει επαφή με τη  ελληνική λαϊκή τέχνη, ώστε να εντοπίσει εκείνα τα στοιχεία από την παράδοση, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής ( συμμετοχή, συνεργατικότητα ).
 • Να εξοικειωθεί στην χρήση αγγλικής ορολογίας γύρω από τον αγροτικό και αγροτουριστικό χώρο.
 • Να τειρεί τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των αγροτουριστικών καταλυμάτων. 
 • Να αποκτήσει την ικανότητα επαγγελματικής προσφοράς υπηρεσιών (υποδοχής εξυπηρέτησης, οργάνωσης εκδρομών και ξεναγήσεων, αθλοπαιδιών κλπ), καθώς και τις βασικές γνώσεις οργάνωσης και λειτουργίας καταλυμάτων και μονάδας εστίασης σε αγροτουριστική μονάδα.
 • Να αποκτήσει την ικανότητα κατασκευή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων καθώς και των αντίστοιχων μονάδων μεταποίησης, ιδιαίτερα σε προϊόντα ονομασίας προελεύσεως και ειδικών ποιοτικών χαρακτηριστικών (λάδι, μέλι, κρασί)
 • Να  εκτελεί κατασκευαστικές εργασίες σε απλές εγκαταστάσεις και να κατέχει βασικές γνώσεις για την λειτουργία και την συντήρηση αυτών των εγκαταστάσεων.
 • Να συνδέσει τις μεθόδους εμπορίας (Μάρκετινγκ) με τις αγροτουριστικές και αγροβιοτεχνικές δραστηριότητες και να εξοικειωθεί με τις προωθητικές μεθόδους των αγροτουριστικών και αγροβιοτεχνικών προϊόντων (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις και προωθητικές ενέργειες).
 • Να τειρεί στοιχειώδεις οικονομικούς λογαριασμούς. Να αποκτήσει φορολογική και επιχειρηματική συνείδηση.
 • Να εφαρμόζει τους κανόνες των δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας με τους πελάτες του, και με τους συνεργάτες του.

Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Αγροτουρισμός και Ανάπτυξη
Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας
Αγγλικά Ειδικότητας
Γεωργικές Εγκαταστάσεις
Εμπορία (Μαρκετιγκ) προιόντων αγροτουρισμού και αγροβιοτεχνίας
Εφαρμογές Η/Υ
2Θ+2Ε
2Θ+3Ε

2Θ+4Ε
2Θ+3Ε
1Θ+1Ε

Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις
Αγροβιοτεχνίες
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Υπαίθρου
Ιδιοπαραγώμενα Γεωργικά Προιόντα
Αγροτική Παράδοση και Λαική Τέχνη
2Θ+2Ε
3Θ+3Ε
2Θ+2Ε
2Θ+4Ε
2Θ+3Ε