ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)

Επαγγελματική σταδιοδρομία:

Ένας πτυχιούχος τεχνίτης αερίων καυσίμων των ΕΠΑ.Σ αποκτά πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου III (3) και του παρέχεται η δυνατότητα να έχει: 

 • άμεση επαγγελματική αποκατάσταση λόγω της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης για νέες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (τουλάχιστον 10.000 νέες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου κάθε χρόνο μόνο στο νομό Αττικής). 
 • μεγάλη ευχέρεια επιλογής στον τρόπο εργασίας: 
  • ως ελεύθερος επαγγελματίας στο δημόσιο τομέα και ΔΕΚΟ (π.χ. σε εταιρείες διανομής φυσικού αερίου) 
  • στον ιδιωτικό τομέα (σε εταιρείες κατασκευής και συντήρησης θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων)
  • αν το θέλει ακόμα μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • δυνατότητα επέκτασης σπουδών με επιλογή κατά προτεραιότητα στα ΙΕΚ

Επαγγελματικά καθήκοντα:


Το επάγγελμα του τεχνίτη αερίων καυσίμων (φυσικό αέριο, υγραέριο, βιοαέριο, μικτό καύσιμο) περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά επαγγελματικά καθήκοντα:
 • κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα αερίων καυσίμων
 • εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
 • εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί  λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές  εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
 • εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί  λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές  εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
 • εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμούς και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις και στις  εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων
 • κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων 
 • σχεδιάζει θερμοϋδραυλικές εφαρμογές 
 • συντάσσει οικονομικές προσφορές Α ΤΑΞΗ   Β ΤΑΞΗ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ
Βασικές Αρχές Μετάδοσης
Θερμότητας,
Θερμοδυναμικής-Ρευστομηχανικής
Τεχνολογία Κατεργασιών
Υλικά & Κατασκευή Υδραυλικών
 Δικτύων
Υλικά & Κατασκευή Δικτύων Αερίων,
Καυσίμων
Τεχνολογία Αερίων Καυσίμων
Στοιχεία Ηλεκτρολογίας
Σχέδιο4(Θ+Ε)
6(Θ+Ε)
5(Θ+Ε)


3(+Ε)

Συσκευές Αερίου Καυσιμού
Λέβητες & Βιομηχανικοί Καυστήρες
Αερίου
Όργανα Μέτρησης Αυτοματισμού &
Ελέγχου
Κατασκευή & Λειτουργία
Εγκαταστάσεων Κεντρ. Θέρμανσης
Συντήρηση & Επισκευές
Εγκαταστάσεων Κεντρ. Θέρμανσης
Νομοθεσία, Κανονισμοί, Ασφάλεια
εργασίας
5(Θ+Ε)
5(Θ+Ε)

5(Θ+Ε)

4(Θ+Ε)

4(Θ+Ε)